[Sheet] Vết thù trên lưng ngựa hoang – nhạc: Ngọc Chánh, lời: Phạm Duy

vet thu tren lung ngua hoang 1 - [Sheet] Vết thù trên lưng ngựa hoang – nhạc: Ngọc Chánh, lời: Phạm Duy
vet thu tren lung ngua hoang 2 - [Sheet] Vết thù trên lưng ngựa hoang – nhạc: Ngọc Chánh, lời: Phạm Duy