[Sheet] Vết thù trên lưng ngựa hoang – nhạc: Ngọc Chánh, lời: Phạm Duy