[Sheet] Tuyết rơi – nhạc Pháp, lời Việt: Phạm Duy

tuyetroi1 - [Sheet] Tuyết rơi - nhạc Pháp, lời Việt: Phạm Duy
tuyetroi2 - [Sheet] Tuyết rơi - nhạc Pháp, lời Việt: Phạm Duy
tuyetroi3 - [Sheet] Tuyết rơi - nhạc Pháp, lời Việt: Phạm Duy