[Sheet] Trúc đào – thơ: Nguyễn Tất Nhiên, nhạc: Anh Bằng

[Sheet] Trúc đào - thơ: Nguyễn Tất Nhiên, nhạc: Anh Bằng
[Sheet] Trúc đào - thơ: Nguyễn Tất Nhiên, nhạc: Anh Bằng
[Sheet] Trúc đào - thơ: Nguyễn Tất Nhiên, nhạc: Anh Bằng