[Sheet] Tiếng còi trong sương đêm – Hoàng Việt (Lê Trực)

tiengcoi1 - [Sheet] Tiếng còi trong sương đêm - Hoàng Việt (Lê Trực)
tiengcoi2 - [Sheet] Tiếng còi trong sương đêm - Hoàng Việt (Lê Trực)