[Sheet] Thương về miền đất lạnh – Minh Kỳ & Dạ Cầm