[Sheet] Thà như giọt mưa – thơ: Nguyễn Tất Nhiên, nhạc: Phạm Duy

thanhugiotmua1 - [Sheet] Thà như giọt mưa - thơ: Nguyễn Tất Nhiên, nhạc: Phạm Duy
thanhugiotmua2 - [Sheet] Thà như giọt mưa - thơ: Nguyễn Tất Nhiên, nhạc: Phạm Duy
thanhugiotmua3 - [Sheet] Thà như giọt mưa - thơ: Nguyễn Tất Nhiên, nhạc: Phạm Duy
thanhugiotmua4 - [Sheet] Thà như giọt mưa - thơ: Nguyễn Tất Nhiên, nhạc: Phạm Duy
thanhugiotmua5 - [Sheet] Thà như giọt mưa - thơ: Nguyễn Tất Nhiên, nhạc: Phạm Duy
thanhugiotmua6 - [Sheet] Thà như giọt mưa - thơ: Nguyễn Tất Nhiên, nhạc: Phạm Duy