[Sheet] Tha La xóm đạo – thơ: Vũ Anh Khanh, nhạc: Dzũng Chinh