[Sheet] Tha La xóm đạo – thơ: Vũ Anh Khanh, nhạc: Dzũng Chinh

thalaxomdao - [Sheet] Tha La xóm đạo - thơ: Vũ Anh Khanh, nhạc: Dzũng Chinh
thalaxomdao1 - [Sheet] Tha La xóm đạo - thơ: Vũ Anh Khanh, nhạc: Dzũng Chinh
thalaxomdao2 - [Sheet] Tha La xóm đạo - thơ: Vũ Anh Khanh, nhạc: Dzũng Chinh