[Sheet] Rừng chưa thay lá – thơ: Hoàng Ngọc Ẩn, nhạc: Huỳnh Anh