[Sheet] Quen nhau trên đường về – Thăng Long & Đức Nội