[Sheet] Ôi giàn thiên lý đã xa – dân ca Ireland, lời Việt: Phạm Duy