[Sheet] Ôi giàn thiên lý đã xa – dân ca Ireland, lời Việt: Phạm Duy

GIAN THIEN LY DA XA Nhac Ngoai Dm - [Sheet] Ôi giàn thiên lý đã xa - dân ca Ireland, lời Việt: Phạm Duy