[Sheet] Nửa hồn thương đau – thơ: Thanh Tâm Tuyền, nhạc: Phạm Đình Chương

1 34 - [Sheet] Nửa hồn thương đau - thơ: Thanh Tâm Tuyền, nhạc: Phạm Đình Chương
2 31 - [Sheet] Nửa hồn thương đau - thơ: Thanh Tâm Tuyền, nhạc: Phạm Đình Chương
3 28 - [Sheet] Nửa hồn thương đau - thơ: Thanh Tâm Tuyền, nhạc: Phạm Đình Chương
4 21 - [Sheet] Nửa hồn thương đau - thơ: Thanh Tâm Tuyền, nhạc: Phạm Đình Chương