[Sheet] Những đồi hoa sim – thơ: Hữu Loan, nhạc: Dzũng Chinh