[Sheet] Người yêu cô đơn – Đài Phương Trang (Phạm Vũ Anh Tứ)

1 95 - [Sheet] Người yêu cô đơn - Đài Phương Trang (Phạm Vũ Anh Tứ)
2 75 - [Sheet] Người yêu cô đơn - Đài Phương Trang (Phạm Vũ Anh Tứ)
3 42 - [Sheet] Người yêu cô đơn - Đài Phương Trang (Phạm Vũ Anh Tứ)
4 32 - [Sheet] Người yêu cô đơn - Đài Phương Trang (Phạm Vũ Anh Tứ)
5 6 - [Sheet] Người yêu cô đơn - Đài Phương Trang (Phạm Vũ Anh Tứ)
6 2 - [Sheet] Người yêu cô đơn - Đài Phương Trang (Phạm Vũ Anh Tứ)