[Sheet] Ngàn năm vẫn đợi – nhạc Nhật, lời Việt: Julie