[Sheet] Ngàn năm vẫn đợi – nhạc Nhật, lời Việt: Julie

1 111 - [Sheet] Ngàn năm vẫn đợi - nhạc Nhật, lời Việt: Julie
2 86 - [Sheet] Ngàn năm vẫn đợi - nhạc Nhật, lời Việt: Julie
3 48 - [Sheet] Ngàn năm vẫn đợi - nhạc Nhật, lời Việt: Julie