[Sheet] Mưa trên biển vắng – nhạc Bulgary, lời Việt: Nhật Ngân

1 87 - [Sheet] Mưa trên biển vắng - nhạc Bulgary, lời Việt: Nhật Ngân
2 67 - [Sheet] Mưa trên biển vắng - nhạc Bulgary, lời Việt: Nhật Ngân