[Sheet] Một thoáng quê hương – Thanh Tùng & Từ Huy