[Sheet] Một mai giã từ vũ khí – Nhật Ngân (Ngân Khánh)