[Sheet] Màu tím hoa sim – thơ: Hữu Loan, nhạc: Trọng Khương & Duy Khánh

mautimhoasim - [Sheet] Màu tím hoa sim - thơ: Hữu Loan, nhạc: Trọng Khương & Duy Khánh
mautimhoasim1 - [Sheet] Màu tím hoa sim - thơ: Hữu Loan, nhạc: Trọng Khương & Duy Khánh
mautimhoasim2 - [Sheet] Màu tím hoa sim - thơ: Hữu Loan, nhạc: Trọng Khương & Duy Khánh