[Sheet] Lời người ra đi – Trần Hoàn & Hoàng Thi Thơ