[Sheet] Khuya nay anh đi rồi – Châu Kỳ

1 66 - [Sheet] Khuya nay anh đi rồi - Châu Kỳ
2 51 - [Sheet] Khuya nay anh đi rồi - Châu Kỳ
3 31 - [Sheet] Khuya nay anh đi rồi - Châu Kỳ
4 22 - [Sheet] Khuya nay anh đi rồi - Châu Kỳ