[Sheet] Khát vọng – phỏng thơ: Đặng Viết Lợi, nhạc: Phạm Minh Tuấn

1 65 - [Sheet] Khát vọng - phỏng thơ: Đặng Viết Lợi, nhạc: Phạm Minh Tuấn