[Sheet] Kẻ ở miền xa – Trúc Phương

1 64 - [Sheet] Kẻ ở miền xa - Trúc Phương
2 50 - [Sheet] Kẻ ở miền xa - Trúc Phương
3 30 - [Sheet] Kẻ ở miền xa - Trúc Phương
4 21 - [Sheet] Kẻ ở miền xa - Trúc Phương