[Sheet] Hoa trắng thôi cài trên áo tím – thơ: Kiên Giang, nhạc: Huỳnh Anh

hoatrangthoicaitrenaotim1 - [Sheet] Hoa trắng thôi cài trên áo tím - thơ: Kiên Giang, nhạc: Huỳnh Anh
hoatrangthoicaitrenaotim2 - [Sheet] Hoa trắng thôi cài trên áo tím - thơ: Kiên Giang, nhạc: Huỳnh Anh
hoatrangthoicaitrenaotim3 - [Sheet] Hoa trắng thôi cài trên áo tím - thơ: Kiên Giang, nhạc: Huỳnh Anh
hoatrangthoicaitrenaotim4 - [Sheet] Hoa trắng thôi cài trên áo tím - thơ: Kiên Giang, nhạc: Huỳnh Anh