[Sheet] Hoa mười giờ – Đài Phương Trang & Ngọc Sơn