[Sheet] Hận Tha La – thơ: Vũ Anh Khanh, nhạc: Sơn Thảo

1 14 - [Sheet] Hận Tha La - thơ: Vũ Anh Khanh, nhạc: Sơn Thảo

2 12 - [Sheet] Hận Tha La - thơ: Vũ Anh Khanh, nhạc: Sơn Thảo

3 10 - [Sheet] Hận Tha La - thơ: Vũ Anh Khanh, nhạc: Sơn Thảo

4 7 - [Sheet] Hận Tha La - thơ: Vũ Anh Khanh, nhạc: Sơn Thảo