[Sheet] Giọng ca dĩ vãng – Bảo Thu

1 8 - [Sheet] Giọng ca dĩ vãng - Bảo Thu

2 8 - [Sheet] Giọng ca dĩ vãng - Bảo Thu

3 6 - [Sheet] Giọng ca dĩ vãng - Bảo Thu

4 5 - [Sheet] Giọng ca dĩ vãng - Bảo Thu