[Sheet] Ghen – thơ: Nguyễn Bính, nhạc: Trọng Khương