[Sheet] Gạo trắng trăng thanh – Hoàng Thi Thơ

1 42 - [Sheet] Gạo trắng trăng thanh - Hoàng Thi Thơ
2 38 - [Sheet] Gạo trắng trăng thanh - Hoàng Thi Thơ
3 20 - [Sheet] Gạo trắng trăng thanh - Hoàng Thi Thơ
4 16 - [Sheet] Gạo trắng trăng thanh - Hoàng Thi Thơ
a1 - [Sheet] Gạo trắng trăng thanh - Hoàng Thi Thơ
a2 - [Sheet] Gạo trắng trăng thanh - Hoàng Thi Thơ