[Sheet] Em sắp về chưa – thơ: Tô Kiều Ngân, nhạc: Châu Kỳ

1 40 - [Sheet] Em sắp về chưa - thơ: Tô Kiều Ngân, nhạc: Châu Kỳ
2 36 - [Sheet] Em sắp về chưa - thơ: Tô Kiều Ngân, nhạc: Châu Kỳ
3 19 - [Sheet] Em sắp về chưa - thơ: Tô Kiều Ngân, nhạc: Châu Kỳ
4 15 - [Sheet] Em sắp về chưa - thơ: Tô Kiều Ngân, nhạc: Châu Kỳ