[Sheet] Em không buồn nữa chị ơi – thơ: Nguyễn Bính, nhạc: Châu Kỳ