[Sheet] Em hiền như Ma Soeur – thơ: Nguyễn Tất Nhiên, nhạc: Phạm Duy

emhiennhumaso1 - [Sheet] Em hiền như Ma Soeur - thơ: Nguyễn Tất Nhiên, nhạc: Phạm Duy
emhiennhumaso2 - [Sheet] Em hiền như Ma Soeur - thơ: Nguyễn Tất Nhiên, nhạc: Phạm Duy
emhiennhumaso3 - [Sheet] Em hiền như Ma Soeur - thơ: Nguyễn Tất Nhiên, nhạc: Phạm Duy