[Sheet] Đừng nói xa nhau – Châu Kỳ & Hồ Đình Phương