[Sheet] Đâu phải bởi mùa thu – thơ: Giáng Vân, nhạc: Phú Quang