[Sheet] Chuyện giàn thiên lý – thơ: Yên Thao, nhạc: Anh Bằng