[Sheet] Chuyến đi về sáng – Trần Thiện Thanh & Mạnh Phát