[Sheet] Chào Việt Nam – nhạc Pháp, lời Việt: Lê Tự Minh

2685411 Hello Vietnam 1 - [Sheet] Chào Việt Nam - nhạc Pháp, lời Việt: Lê Tự Minh
2685411 Hello Vietnam 2 - [Sheet] Chào Việt Nam - nhạc Pháp, lời Việt: Lê Tự Minh
2685411 Hello Vietnam 3 - [Sheet] Chào Việt Nam - nhạc Pháp, lời Việt: Lê Tự Minh
2685411 Hello Vietnam 4 - [Sheet] Chào Việt Nam - nhạc Pháp, lời Việt: Lê Tự Minh
2685411 Hello Vietnam 5 - [Sheet] Chào Việt Nam - nhạc Pháp, lời Việt: Lê Tự Minh