[Sheet] Chào Việt Nam – nhạc Pháp, lời Việt: Lê Tự Minh