[Sheet] Bức tâm thư – nhạc: Lam Phương, lời: Hồ Đình Phương