[Sheet] Bức tâm thư – nhạc: Lam Phương, lời: Hồ Đình Phương

1 63 - [Sheet] Bức tâm thư - nhạc: Lam Phương, lời: Hồ Đình Phương
2 56 - [Sheet] Bức tâm thư - nhạc: Lam Phương, lời: Hồ Đình Phương
3 47 - [Sheet] Bức tâm thư - nhạc: Lam Phương, lời: Hồ Đình Phương
4 37 - [Sheet] Bức tâm thư - nhạc: Lam Phương, lời: Hồ Đình Phương