[Sheet] Bao giờ biết tương tư – nhạc: Ngọc Chánh, lời: Phạm Duy

1 21 - [Sheet] Bao giờ biết tương tư - nhạc: Ngọc Chánh, lời: Phạm Duy

2 18 - [Sheet] Bao giờ biết tương tư - nhạc: Ngọc Chánh, lời: Phạm Duy

3 16 - [Sheet] Bao giờ biết tương tư - nhạc: Ngọc Chánh, lời: Phạm Duy