[Sheet] Áo lụa Hà Đông – thơ: Nguyên Sa, nhạc: Ngô Thụy Miên

1 7 - [Sheet] Áo lụa Hà Đông - thơ: Nguyên Sa, nhạc: Ngô Thụy Miên

2 7 - [Sheet] Áo lụa Hà Đông - thơ: Nguyên Sa, nhạc: Ngô Thụy Miên

3 4 - [Sheet] Áo lụa Hà Đông - thơ: Nguyên Sa, nhạc: Ngô Thụy Miên

4 4 - [Sheet] Áo lụa Hà Đông - thơ: Nguyên Sa, nhạc: Ngô Thụy Miên

5 - [Sheet] Áo lụa Hà Đông - thơ: Nguyên Sa, nhạc: Ngô Thụy Miên