[Sheet] Áo anh sứt chỉ đường tà – thơ: Hữu Loan, nhạc: Phạm Duy

aoanhsutchiduongta - [Sheet] Áo anh sứt chỉ đường tà - thơ: Hữu Loan, nhạc: Phạm Duy
aoanhsutchiduongta2 - [Sheet] Áo anh sứt chỉ đường tà - thơ: Hữu Loan, nhạc: Phạm Duy
aoanhsutchiduongta3 - [Sheet] Áo anh sứt chỉ đường tà - thơ: Hữu Loan, nhạc: Phạm Duy
aoanhsutchiduongta4 - [Sheet] Áo anh sứt chỉ đường tà - thơ: Hữu Loan, nhạc: Phạm Duy