[Sheet] Anh vẫn hành quân – thơ: Trần Hữu Thung, nhạc: Huy Du

1 46 - [Sheet] Anh vẫn hành quân - thơ: Trần Hữu Thung, nhạc: Huy Du

2 43 - [Sheet] Anh vẫn hành quân - thơ: Trần Hữu Thung, nhạc: Huy Du
3 39 - [Sheet] Anh vẫn hành quân - thơ: Trần Hữu Thung, nhạc: Huy Du