[Sheet] Anh còn nợ em – thơ: Phạm Thành Tài, nhạc: Anh Bằng

1 45 - [Sheet] Anh còn nợ em - thơ: Phạm Thành Tài, nhạc: Anh Bằng

anh con no em   anh bang 1 - [Sheet] Anh còn nợ em - thơ: Phạm Thành Tài, nhạc: Anh Bằng
anh con no em   anh bang 2 - [Sheet] Anh còn nợ em - thơ: Phạm Thành Tài, nhạc: Anh Bằng