Bông hồng cài áo – Phạm Thế Mỹ

Ban đầu, Bông Hồng Cài Áo là tên một tùy bút về Mẹ do Thiền sư Thích Nhất Hạnh viết năm 1962 tại Sài Gòn. Trong tùy bút, Thiền sư có kể về một tập tục mà ông gặp ở Nhật Bản: Tây phương không có ngày Vu-lan nhưng cũng…