Khi không (Đóa trà mi) – Vinh Sử

Giai đoạn những năm trước 1975, Vinh Sử có một thói quen là rất thích đi rạp hát, có khi cả ngày ông có mặt ở đó. Vào rạp hát không có đem đàn nhưng lúc nào ông cũng thủ sẵn một cuốn sổ. Ông tự ký hiệu cho mình,…